پیاده سازی

مشاوره

تدوین

مدیریت استراتژیک

مدیریت مکاتباتمدیریت هزینهمدیریت تغییراتمدیریت تاخیراتمدیریت منابع

سیستم سازی مدیریت پروژه

آموزش مدیریتی

آموزش تخصصی

سیستم سازی مدیریت پروژه

ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه های برنامه ریزی، کنترل هزینه، کنترل اسناد و مدارک و مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چیست؟

سیستم مدیریت پروژه راهکاری است به منظور کنترل و نظارت بر طراحی و اجرای به موقع بر اساس هزینه پیش بینی شده و زمان مشخص شده بر اساس استانداردها و مشخصات فنی معین.

این سیستم، مدیران پروژه ها و نیز مدیران ارشد سازمان را جهت نیل به اهداف سازمان و نیز اتخاذ تصمیم های مدیریتی در دستیابی به خط مشی سازمان یاری می نماید.

1
2
3
4
1

کاهش ریسک عملیاتی

2

افزایش کنترل و نظارت

3

کاهش هزینه ها

4

کیفیت بالا اجرا

تازه ها

دوره های آموزشی

 

همکاران ما