مدیریت پروژه

شرکت بین المللی مهندسی و ساخت برسا صنعت یزد اقدام به ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK به شرح زیر می پردازد.

نقش ابزار ها در دنیا مدرن

استفاده از ابزارهای پیشرفته و مبتنی بر علوم مدون که در زمره ی آنها می توان از دانش الکترونیک و علوم کامپیوتری نام برد که در دنیای صنعتی و مدرن همیشه دارای نقش اساسی و تعیین کننده بوده است. بازتاب استفاده این ابزارها را در جهت تسهیل و انجام بهتر امور میتوان در تمامی زوایای زندگی مدرن در قرن 21مشاهده کرد.

مزایای سیستم مدیریت پروژه

 • کنترل بیشتربر فازهای پروژه
 • کاهش ریسک عملیاتی شدن
 • کیفیت بالا اجرا با هزینه و زمان کمتر
 • کاهش هزینه ها در مجموع اجرای هر پروژه
 • عدم وابستگی به تامین کنندگان و پیمانکاران متعدد و کم صلاحیت

معایت نداشتن ابزارهای مدیریت پروژه

امروزه باپیشرفت روزافزون تکنولوژی و پیچیدگی های انجام پروژه های شهری و صنعتی، داشتن احاطه بر پروژه و فعالیتهای آن ضروری است و بدون داشتن زیر ساختها و ابزارهای لازم، این امر بسیار پیچیده و سخت بوده و پیامد های زیر را به دنبال خواهد داشت:

 • افزایش ریسک های پروژه
 • عدم هماهنگی در اجرای پروژه
 • دوباره کاری درپروژه های مشابه
 • افزایش هزینه طراحی، تامین و اجرا
 • افزایش هزینه های بالاسری در ستاد شرکت
 • دیرکرد در دستیابی به اهداف سازمانی و پروژه ای
 • دیرکرد در اجرای پروژه به علت عدم استفاده از تجربه سایر پروژه ها
 • تامین کالا/تجهیزات با هزینه بالاترو از منابع کم صلاحیت یا بی کیفیت

سیستم مدیریت پروژه چیست؟

سیستم مدیریت پروژه راهکاری است به منظور کنترل و نظارت برطراحی و اجرای به موقع پروژه براساس هزینه پیش بینی شده و زمان مشخص شده بر اساس استانداردها و مشخصات فنی معین.

این سیستم، مدیران پروژه ها و نیز مدیریت ارشد سازمان راجهت نیل به اهداف سازمان و نیز اتخاذ تصمیم های مدیریتی در دستیابی به خط مشی سازمان یاری می نماید.

از این رو استقرار و راه اندازی سیستم مدیریت پروژه با اهداف زیر صورت می پذیرد:

 • کنترل ارتباط بین مدیریت پروژه و مدیریت ارشد سازمان
 • کنترل ارتباط بین زیر سیستم های سیستم مدیریت پروژه
 • دسترسی سریع و کنترل شده به زیر سیستم ها در پروژه
 • دسترسی سریع و کنترل شده به مدیریت پروژه ها در سازمان
 • شناخت زیر سیستم های مورد نیاز پروژه و راه اندازی آنها به صورت مکانیزه
 • فراهم نمودن بستر مورد نیاز برای تجزیه تحلیل و شاخص سازی در سایر قسمت ها

زیر سیستم های سیستم مدیریت پروژه