در طول تاریخ صنایع دستخوش تغییرات بسیاری گشتند و با ورود انقلاب صنعتی چهارم تکنولوژی در دنیا، کسب و کارها وارد دوره تازه ای از رقابت شده اند که شرکت ها برای اینکه بتوانند در این بازار پر متلاطم زنده بمانند باید ساختار داخلی و مسیر حرکت خود را با محیط بیرونی همراستا نمایند که مدیریت استراتژیک یکی از ابزار های قوی جهت همسو سازی فرآیند داخلی و مسیر حرکت کسب و کار با تغییرات محیط خارجی می باشد و چرخه عمر دوباره ای برای کسب و کار ایجاد می نماید.

زیر سیستم های مدیریت استراتژیک شامل

  • بررسی تغییرات صنعت
  • تدوین سنجه ها و برنامه های عملیاتی
  • بررسی پیشران ها وچالش های پیش رو
  • تدوین چشم انداز، ماموریت و ارزش ها
  • مطالعه اسناد بالادستی شرکت مادر، دولت و صنعت
  • برنامه ریزی های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت
  • بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت سازمان و صنعت
  • تدوین استراتژی شرکت مادر، سطح کسب و کار و واحد های سازمان